Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid

LET OP! Om een offerte op te kunnen stellen, dienen alle verplichte velden te zijn ingevuld én de gevraagde stukken te zijn aangeleverd! Velden met een * ook invullen indien een NHG Inkomens- en Vermogenstoets noodzakelijk is. U dient dit met uw adviseur te bespreken.

Tussenpersoon

(Uw adviseur die deze aanvraag namens u indient)

Schuldenaren
Achterblijvende partner Vertrekkende partner Toe te voegen partner
Geslacht
Achternaam:
Tussenvoegsel:
Voornamen (voluit):
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Burgerservicenummer:
Telefoonnummer:
E-mail:
Correspondentieadres: n.v.t. n.v.t.
Aantal thuiswonende kinderen:
Burgerlijke staat was:
Onderpand
Straatnaam/nummer:
Postcode/Woonplaats:
Erfpacht canonverplichting per jaar:
*Huidige verkoopwaarde van het onderpand
(Aantoonbaar vastgesteld door een makelaar):
Jaarinkomen
Achterblijvende partner Vertrekkende partner * Toe te voegen partner
Loondienst:
Flexwerker:
Pensioen (als >56 jr):
Sociale uitkering:
Partneralimentatie:
Zelfstandig:
Winst prognose lopend jaar:
Winst laatste jaar:
Winst een-na-laatste jaar:
Winst twee-na-laatste jaar:
Financieële verplichtingen

Achterblijvende partner

Soort verplichting Hoofdsom/Kredietlimiet Maandbedrag Wordt ingelost
Kredietrekening:
Partneralimentatie:
DUO-lening:
Regel toevoegen

Vertrekkende partner *

Soort verplichting Hoofdsom/Kredietlimiet Maandbedrag Wordt ingelost
Regel toevoegen

Toe te voegen partner

(indien van toepassing)

Soort verplichting Hoofdsom/Kredietlimiet Maandbedrag Wordt ingelost
Regel toevoegen
Vermogen *
Achterblijvende partner Vertrekkende partner
Saldo op een (spaar)rekening:
Waarde van (verpande) verzekeringspolissen (geen lijfrente):
Waarde van beleggingen:
Waarde van een belang in een onderneming:
Vastgoed *
Achterblijvende partner Vertrekkende partner
Waarde vakantiewoning in Nederland of buitenland:
Waarde van overig onroerend goed:
Waarde van verhuurde woning(en):
Huuropbrengst per maand:
Financieringsopzet

(toekomstige situatie, in te vullen door uw adviseur)

Afloswijze Hoogte leningdeel Waarvan Box III (Resterende) looptijd
maanden
Regel toevoegen
Overbedeling/Uitkoop ex-partner:
Uitkoop uit eigen middelen?
Zekerheden
Opgebouwde waarde:
Indien bestaande polis wordt behouden:
- Herberekende maandpremie bedraagt
Indien bestaande polis wordt afgekocht:
- De opgebouwde waarde wordt gebruikt als inlossing op de hypotheek.
Toelichting

(indien van toepassing)

AANVULLENDE INFORMATIE

Heeft u alles ingevuld, dan klikt u op ‘Formulier afdrukken’. Vervolgens controleert u de gegevens en kunt u het formulier ondertekenen. Model Werkgeversverklaring kunt u hier downloaden.
Formulier afdrukken

ONDERTEKENING WIJZIGEN AANSPRAKELIJKHEID

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren:

 • - Het aanvraagformulier compleet en naar waarheid te hebben ingevuld en dat daarmee een compleet en waarheidsgetrouw beeld is geschetst van de financieële situatie;
 • - Akkoord te gaan met toetsing Bureau Krediet Registratie te Tiel.

Achterblijvende partner

Plaats: ..........................................................
Datum: .......................................................... Handtekening: .............................................

Toe te voegen partner

Plaats: ..........................................................
Datum: .......................................................... Handtekening: .............................................

*ONDERTEKENING INDIEN DE NHG INKOMENS- EN VERMOGENSTOETS NOODZAKELIJK IS

(U dient dit bespreken met uw adviseur)

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren:

 • - Het aanvraagformulier compleet en naar waarheid te hebben ingevuld en dat daarmee een compleet en waarheidsgetrouw beeld is geschetst van de financieële situatie;
 • - Akkoord te gaan met toetsing Bureau Krediet Registratie te Tiel en het Kadaster;
 • - Kennis te hebben genomen van het feit dat onjuiste of onvolledige opgave zal leiden tot een terugvordering van een mogelijke kwijtschelding van een restschuld.

Achterblijvende partner

Plaats: ..........................................................
Datum: .......................................................... Handtekening: .............................................

Vertrekkende partner

Plaats: ..........................................................
Datum: .......................................................... Handtekening: .............................................

AANDACHTSPUNTEN

 • - Heeft u het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend?
 • - Heeft u een werkgeversverklaring bijgesloten in geval van loondienst of flexwerker?
 • - Heeft u, indien de NHG Inkomens- en Vermogenstoets noodzakelijk is, de velden met een * ingevuld, ondertekend en de in de bijlage genoemde documentatie bijgesloten?

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documentatie per e-mail naar oha@stater.nl of per post

Stater N.V.
Afdeling OHA
postbus 2686
3800 GE Amersfoort

Voor vragen kunt u bellen met: 033-4509390

BIJLAGEN

 • - Stappenplan;
 • - Model Werkgeversverklaring: https://www.stater.nl/wp-content/uploads/werkgeversverklaring.pdf
 • - In te sturen documenten indien een NHG-Inkomens- en Vermogenstoets noodzakelijk is.

Bijlage - Stappenplan

Stap 1: U heeft eerst met uw adviseur een orieënterend gesprek

Consumenten worden verzocht contact met een adviseur op te nemen. Een wijziging in aansprakelijkheid kan fiscale gevolgen hebben met andere maandlasten als resultaat.

Stap 2: U of uw adviseur doet een verzoek tot wijzigen aansprakelijkheid

Om de financieële haalbaarheid te toetsen heeft Stater informatie en diverse documenten van u en uw adviseur nodig. U stuurt deze documenten en het aanvraagformulier naar oha@stater.nl.

Stap 3: Wij toetsen de financieële haalbaarheid

Op basis van de aangeleverde stukken beoordeelt Stater de financieële haalbaarheid van een wijziging in aansprakelijkheid en informeert u of uw adviseur hierover.

Stap 4: Wij sturen u of uw adviseur een offerte ten behoeve van beoordeling van de benodigde stukken voor het wijzigen van aansprakelijkheid.

Stater stuurt u of uw adviseur een offerte met betrekking tot de afwikkeling van het verzoek. Hierin zullen stukken worden opgevraagd die verder benodigd zijn om de wijziging in aansprakelijkheid te beoordelen. Het kan voorkomen dat tevens een aflossing uit een afkoopwaarde van een spaar- of leven polis moet plaats vinden om de hypotheek voor u betaalbaar te maken. Houdt u dan rekening met een lange(re) verwerkingstijd.

Stap 5: U tekent de akte bij de notaris

Als de omzetting en de eventuele aflossingen verwerkt zijn zal Stater de akte met betrekking tot wijzigen aansprakelijkheid opmaken en ter ondertekening naar de notaris versturen. Eventuele aflossingen mogen ook bij de notaris worden voldaan. Indien het wijzigingsverzoek onderhands, zonder tussenkomst van de notaris, kan worden uitgevoerd, wordt de akte naar u gestuurd.

Stap 6: U ontvangt van ons een bevestiging van de administratieve afhandeling

Nadat Stater de getekende akte van de notaris retour heeft ontvangen zal de wijziging van aansprakelijkheid administratief verwerkt worden. U ontvangt hiervan een bevestiging. Eventuele administratieve wijzigingen ten behoeve van een verpande polis worden verwerkt en eventuele administratiekosten worden bij u in rekening gebracht.

Bijlage - In te sturen documenten indien een NHG-Inkomens- en Vermogenstoets noodzakelijk is

Tezamen met het ondertekende aanvraagformulier ontvangen wij graag onderstaande documenten:

Algemeen:

 • Ingevuld en getekend vragenformulier
 • Kopie legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • Indien u kredieten heeft: kopie contract waaruit de hoofdsom en betalingsverplichting blijkt
 • Indien u schulden heeft: kopie contract waaruit de hoofdsom en betalingsverplichting blijkt (b.v. Nuon)

Ingeval van Koopsubsidie of Starterslening:

 • • Opgave van de koopsubsidie of gegeven over de starterslening

Inkomen:

 • • Ingeval van loondienst
  • - Vast dienstverband: originele werkgeversverklaring + kopie recente salarisstrook
  • - Tijdelijk dienstverband: originele werkgeversverklaring + kopie recente salarisstrook + kopie arbeidsovereenkomst
 • • Ingeval van flexwerken
  • - Jaaropgaven van de afgelopen drie kalenderjaren
  • - Originele werkgeversverklaring
  • - Recente salarisstrook
 • • Ingeval van sociale uitkering
  • - Recente uitkeringsspecificatie
  • - Meest recente uitkeringsbesluit
 • • Ingeval zelfstandig ondernemer of DGA:
  • - Jaarcijfers afgelopen 3 kalenderjaren
  • - Prognose jaarcijfers lopend jaar
  • - Volledige aangiften IB afgelopen 3 kalenderjaren
  • - Aanslagen IB afgelopen 3 kalenderjaren
  • - Kopie recent uittreksel Kamer van Koophandel
 • • Ingeval van AOW/VUT/Pensioen
  • - recente uitkeringsspecificatie, jaaropgave, recent toekenningsbesluit, pensioenopgave (UPO)

Echtscheiding, beeëindiging geregistreerd partnerschap of beeëindiging samenwoning:

 • • Kopie (concept)echtscheidingsconvenant

Vermogen:

 • • Bescheiden waarmee de opgegeven vermogenscomponenten kunnen worden aangetoond:
  • - Afschriften van bank- spaar- of beleggingsrekeningen.
  • - Waardebepalingen van onroerende zaken.
  • - Recente opgave (niet ouder dan drie maanden) van de opgebouwde waarde van (aan dehypotheek verbonden) verzekerings-, spaar- of beleggingsproducten.