Venn Hypotheken

Venn Hypotheken biedt begrijpelijke en betaalbare hypotheken. Zonder gedoe en onzekerheid. Venn is geen bank en werkt daarom efficiënt en flexibel. Hierdoor profiteert u van scherpe rentes en uitstekende service!

Veelgestelde vragen

resultaten gevonden

Aflossen

 • Er is een aflossingsnota gemaakt per 10 april. De aflossing vindt echter de 25e plaats, kan ik deze nota gewoon gebruiken?
  Stater maakt de aflossingsnota namens uw geldgever op. U kunt hier dagrente bij optellen. Vindt de passering in een andere maand plaats, dan moet er een nieuwe nota per fax of mail opgevraagd worden. Houdt u hierbij rekening met een opzegtermijn van tien werkdagen.
 • Hoe wordt het bedrag van de te betalen vergoeding berekend (= pro-forma aflosnota)?
  De berekening van het bedrag van de te betalen vergoeding namens de geldgever vindt plaats op de wijze zoals uw geldgever in zijn voorwaarden heeft vastgelegd (meestal contante waardeberekening, naast betere, waarbij gerekend wordt met een vergelijkbare renteperiode).

  Zie uw voorwaarden voor een voorbeeldberekening of gebruik hiervoor uw mijnhypotheekonline omgeving. Wanneer u op uw mijnhypotheekonline omgeving een berekening uitvoert of een pro-forma aflossingsnota opvraagt, ontvangt u in veel gevallen (geldgever afhankelijk) een specificatie van de berekening wanneer u een vergoeding moet betalen.
 • Ik heb een extra aflossing gedaan, maar mijn maandtermijn is niet veranderd?
  Het maandbedrag wordt niet altijd aangepast met de nieuwe maandtermijn. Dit is afhankelijk van het drempelbedrag. Het drempelbedrag van uw lening is bijvoorbeeld € 2,25. Als het verschil in maandbedrag kleiner is dan dit bedrag, dan verandert het nieuwe maandbedrag niet. Het maandelijks teveel betaalde bedrag wordt in mindering gebracht op de restschuld. Pas wanneer het verschil groter wordt dan het drempelbedrag dan wordt de maandtermijn aangepast.
 • Ik heb een extra aflossing/extra premiestorting gedaan. Wanneer kan ik een bericht verwachten over mijn nieuw verschuldigde maandbedragen en premies?
  U ontvangt direct na de verwerking een bevestiging van uw extra aflossing en de eventueel te betalen vergoeding. In uw mijnhypotheekonline omgeving krijgt u een indicatie van het nieuwe maandtermijn. Afhankelijk van de voorwaarden van uw geldgever, wordt het verschuldigde maandbedrag of de verschuldigde premie gewijzigd per de eerste van de maand, volgend op de ontvangst van de storting. Halverwege de nieuwe maand ontvangt u een leningsoverzicht met de gewijzigde maandbedragen (daarbij wordt rekening gehouden met een rentevergoeding vanaf het moment van ontvangst van de storting).
 • Ik heb mijn lening al afgelost, maar er wordt nog een bedrag van mijn rekening afgeschreven.
  Mogelijk loopt de aan de lening gekoppelde polis nog door in de zogenoemde verhuisregeling. De premie hiervoor innen wij namens uw geldgever maandelijks automatisch. Deze automatische inning kunt u alleen schriftelijk bij Stater opzeggen, ondertekend door alle verzekeringnemers.
 • Ik wil een (extra) aflossing doorgeven
  In uw mijnhypotheekonline omgeving kunt u direct uw extra aflossing uitvoeren. Eventueel kunt u het wijzigingsformulier 'Overige Verzoeken' gebruiken. Het formulier kunt u opvragen door op de knop 'verder' te klikken (volg het stappenformulier via het contactformulier consument).

  Voor extra aflossen zonder een vergoeding te hoeven betaling, verzoeken wij u om eerst op de website van uw geldverstrekker te kijken wat de voorwaarden zijn.
 • Met welke punten moet ik rekening houden bij een extra aflossing?
  Een extra aflossing kan uiteenlopende gevolgen hebben. Laat u daarom goed informeren door uw hypotheekadviseur, voordat u een extra aflossing doet. Uw adviseur brengt de mogelijke gevolgen voor u in kaart. Enkele voorbeelden zijn:

  o    Premie aanpassing
  Een extra aflossing op een lening waar een spaarpolis of spaarrekening aan gekoppeld is, kan fiscale gevolgen hebben. Uw adviseur zal naast het in kaart brengen van de fiscale gevolgen, de consequenties voor uw premie of inleg bepalen.

  o    Percentage waarover geen vergoeding hoeft te worden betaald
  U kunt een percentage van uw lening zonder vergoeding te hoeven betalen aflossen. Hoeveel dat voor uw lening is, kunt u terugvinden in de voorwaarden of berekenen op uw mijnhypotheekonline omgeving. Als u meer aflost, betaalt u mogelijk een vergoeding.

  o    Mogelijk te betalen vergoeding
  Wanneer u meer aflost dan het percentage dat u zonder vergoeding te betalen mag aflossen, is het mogelijk dat u een vergoeding moet betalen. Op uw mijnhypotheekonline omgeving of via uw adviseur kunt u een indicatie opvragen van de vergoeding die u betaalt bij de aflossing van een bepaald bedrag op een bepaalde datum.
  De hoogte van deze mogelijke te betalen vergoeding voor de gehele lening is opvraagbaar via een proforma aflossingsnota. Deze kunt u schriftelijk of telefonisch bij ons aanvragen. Deze te betalen vergoeding is afhankelijk van de voorwaarden van uw hypothecaire lening en de actuele rentestand.

  o    Mogelijke fiscale gevolgen
  Een extra aflossing van uw hypotheekschuld kan fiscale gevolgen hebben. Bijvoorbeeld minder hypotheekrente aftrek, een aftrek van het eigenwoning forfait vanwege geen of geringe eigen woningschuld of een wijziging in de bijleenregeling. Uw hypotheekadviseur kan de fiscale gevolgen voor u in kaart brengen. U kunt voor fiscale informatie ook contact opnemen met de Belastingtelefoon 0800-0543.

  Rond de jaarwisseling
  Wanneer de extra aflossing in het huidige jaar geboekt moet worden, dient het bedrag voor de Kerstdagen ontvangen te zijn op het banknummer van de geldgever. Als de extra aflossing betrekking heeft op het komende jaar, dient de betaling ook pas in het nieuwe jaar overgeboekt te worden.
 • Mijn levenhypotheek is volledig afgelost. De levenpolis, die aan deze hypotheek is gekoppeld, is verpand. Op welke manier en wanneer ontvangt mijn verzekeringsmaatschappij bericht dat deze verpanding kan komen te vervallen?
  Nadat de aflossing van de lening volledig is afgewikkeld, versturen wij namens de geldgever automatisch bericht aan de verzekeringsmaatschappij voor het stopzetten van de verpanding. Een zogenaamd afpandbericht, ook wel akte van retrocessie genoemd.
 • Mijn spaarhypotheek is helemaal afgelost, terwijl de spaarpolis nog niet is beëindigd. Wanneer wordt de afkoopwaarde van deze spaarpolis aan mij/aan mijn nieuwe verzekeringsmaatschappij overgemaakt?
  Om de spaarpolis af te kopen, hebben wij (namens uw geldgever) een schriftelijk verzoek nodig, dat getekend is door de verzekeringnemer. Staan er twee verzekeringnemers op de polis, dan dienen beiden het verzoek te ondertekenen. De spaarpolis wordt beëindigd per de eerste van de maand, volgende op de datum van aflossing van de lening. Stater zal namens uw geldgever de betaling van de afkoopwaarde medio die maand aan u of aan de nieuwe verzekeraar overmaken.
 • Waar kan ik terecht voor advies over een extra aflossing?
  Voor advies over een extra aflossing kunt u terecht bij uw hypotheekadviseur. Uw adviseur kan vragen als 'op welk leningdeel kan ik het beste aflossen?' en 'Hoeveel kan ik het beste aflossen?' voor u beantwoorden.
 • Wanneer krijg ik een bevestiging van ontvangst van de extra aflossing?
  U ontvangt direct na de verwerking een bevestiging van uw extra aflossing en of u een vergoeding moet betalen. In uw mijnhypotheekonline omgeving krijgt u een indicatie van het nieuwe maandtermijn. In de eerste twee weken van de kalendermaand, die volgt op de kalendermaand waarop wij uw extra aflossing verwerken ontvangt u nog een bevestiging van het nieuw te incasseren maandtermijn. In deze brief vermelden wij de nieuwe restschuld en het nieuwe maandbedrag.
 • Wanneer krijg ik een overzicht van mijn nieuw verschuldigde maandbedrag?
  U betaalt over de maand waarin wij uw extra aflossing verwerken nog de oude maandtermijn. In deze maand betaalt u dus teveel rente. Dit teveel betaalde bedrag wordt in mindering gebracht op de lening. U ontvangt halverwege de maand volgend op de verwerking een bevestiging van ons. In deze bevestigingsbrief wordt de extra aflossing vermeld en uw nieuwe maandtermijn.
 • Wat is een definitieve aflossingsnota?
  Een definitieve aflossingsnota is een eindafrekening van uw lening. Vaak wordt de aflossingsnota opgevraagd door uw notariskantoor. Met het aanleveren van een definitieve aflossingsnota zetten wij de inning stop. Is er na aflossing een overschot, dan maken we dit bedrag zo spoedig mogelijk aan u over. Bij tekorten brengen we zowel de notaris als u hiervan op de hoogte.
 • Wat is een pro-forma aflossingsnota?
  Een pro-forma aflossingsnota verstrekken wij namens uw geldgever en is een indicatie van de te betalen vergoeding en de restantschuld van de lening per een bepaalde datum. De pro-forma nota versturen wij uitsluitend per post naar uw adres. Telefonisch noemen wij geen bedragen.
 • Wat zijn de voorwaarden voor aflossingsvrij terugbetalen?
  Diverse geldverstrekkers hebben voorwaarden voor het gebruiken van een belastingvrije schenking voor een extra aflossing. Iedere geldverstrekker hanteert haar eigen regels. Stater handelt conform deze regels uw verzoek tot het terugbetalen zonder een vergoeding te betalen af.

  Als u extra wil aflossen zonder vergoeding te hoeven betalen, dan verzoeken wij u om eerst op de website van uw geldverstrekker te kijken wat de voorwaarden zijn. Vervolgens kunt u uw verzoek via uw mijnhypotheekonline omgeving doorgeven of aan Stater opsturen. Op deze manier kan veel onduidelijkheid en vertraging in de afhandeling van het extra aflossen voorkomen worden.
 • Welk bedrag betaal ik minder als ik extra aflos?
  U neemt het bedrag van de terugbetaling. Dit bedrag vermenigvuldigt u met het rentepercentage. De uitkomst deelt u door twaalf. Dit is het bedrag wat u minder gaat betalen. Bijvoorbeeld: U wilt € 10.000,00 aflossen: 10.000,00*0,058 (=5.8%) / 12= € 48,33. U gaat dan € 48,33 per maand minder betalen.
 • Wilt u mijn vergoeding wegens vervroegde aflossing specificeren?
  Over het algemeen is de vergoeding de contante waarde van het renteverschil over de resterende rentevastperiode. Een specificatie verstrekken wij, namens uw geldgever, in vrijwel alle gevallen bij de berekening. Voor verdere uitleg kunt u uw voorwaarden of uw mijnhypotheekonline omgeving raadplegen.

Bouwdepot

 • Als ik het overbruggingskrediet heb afgelost, wordt dit niet zichtbaar op het overzicht van de bouwdepotrekening. Hoe kan dat?
  Op het overzicht van de bouwdepotrekening staan geen aflossingen vermeld. Na aflossing van de overbrugging sturen wij u namens uw geldgever een saldo-opgave, waaruit blijkt dat het saldo op nul staat. De bouwdepotrekening geeft uitsluitend het betaalverkeer weer rond het bouwdepot.
 • Betaal ik rente bij nieuwbouw?
  Ondanks dat het bedrag in het bouwdepot nog niet is besteed, is wel al vanaf het begin de maandtermijn verschuldigd over de gehele lening (inclusief bouwdepot).

  Het is bij een nieuwbouwdepot standaard dat de vergoedingsrente over het bedrag in het bouwdepot verrekend wordt met de maandtermijn die u betaald voor uw lening(en). De vergoedingsrente wordt achteraf berekend en tijdelijk in het bouwdepot bijgeboekt. Om die reden wordt de vergoedingsrente van de vorige maand verrekend met de rentebetaling van de toekomstige maand.

  De te betalen maandtermijn kan, in geval van nieuwbouw, ook uit het bouwdepot worden betaald. In de offerte wordt vermeld wat hierover is afgesproken.
 • Declaratieformulier
  Nieuwe declaratieformulieren kunt u telefonisch 033 450 9111 of via de e-mail info@stater.nl bij ons opvragen.
 • Een opleveringsnota is betaalbaar gesteld. Ik heb een tekortbrief ontvangen. Hoe wordt dit tekort bepaald?
  Namens de geldgever behandelt Stater het bouwdepot. Uitgaande van de laatste uitbetaling wordt over deze lopende maand een rentevergoeding gegeven en eventueel een maandbedrag uit het bouwdepot geboekt (dit is afhankelijk van de betaalafspraak; van de eigen rekening of uit het bouwdepot). In het tekort zijn deze beide bedragen meegenomen.
 • Hoe kan het dat er per (datum) nog een tegoed in het bouwdepot zat en er nu toch een tekort is?
  Dit kan doordat er, naast betaling van de ingezonden nota’s, ook een maandbedrag uit het depot is gehaald.
 • Hoe lang duurt het voordat een declaratie uit het bouwdepot betaald is?
  De declaratie betalen wij uiterlijk de vijfde werkdag na ontvangst uit, mits er aan de voorwaarden wordt voldaan. Daarna is het nog wel afhankelijk van uw bank wanneer het op uw bankrekening staat. De verwerking van declaraties die ingediend zijn via MijnHypotheekOnline is sneller dan via een papieren declaratieformulier.

  Zijn de nota's niet akkoord, dan ontvangt u hierover bericht. Als de begunstigde (de aannemer of leverancier) nog niet bekend is in ons systeem hebben wij vijf extra dagen nodig voor het opvoeren en controleren van de gegevens.
 • Hoe lang duurt het voordat vanuit het bouwdepot wordt uitbetaald?
  De declaratie betalen wij uiterlijk de vijfde werkdag na ontvangst uit, mits deze voldoet aan de voorwaarden. Daarna is het nog wel afhankelijk van uw bank wanneer het op uw rekening staat. De verwerking van declaraties die ingediend zijn via MijnHypotheekOnline is sneller dan via een papieren declaratieformulier.

  Zijn de nota's niet akkoord, dan ontvangt u hierover bericht. Als de begunstigde (de aannemer of leverancier) nog niet bekend is in ons systeem hebben wij vijf extra dagen nodig voor het opvoeren en controleren van de gegevens.
 • Hoe worden betalingen vanuit het bouwdepot gedaan?
  Bij een verbouwdepot maken wij het bedrag van de nota altijd over naar uw eigen bankrekening dat bij ons bekend is. Bij een nieuwbouwdepot kunt u ervoor kiezen om de termijnnota’s over te laten maken naar de hoofdaannemer (genoemd in de aannemingsovereenkomst). Alle andere nota’s worden alleen naar uzelf overgemaakt.

  Indien u gebruik maakt van het declaratieformulier, maak dan kopieën van de rekeningen en stuur deze samen op. U mag de originelen houden voor uw eigen administratie.
 • Hoe wordt een verzoek tot uitbetaling voor een verbouwlening beoordeeld?
  Wij toetsen, namens uw geldgever, de ingediende nota's aan het verbouwingsplan. Dit verbouwingsplan is leidend.
 • Ik ben mijn inloggegevens kwijt. Waar kan ik die opvragen?
  U kunt een toegangscode aanvragen via telefoonnummer 033-450 9118. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Houd uw lening- of offertenummer bij de hand. Zo kunnen wij u snel van dienst zijn.
 • Ik heb nog een rekening van € 4.000,- liggen, maar in mijn bouwdepot is nog maar € 3.500 beschikbaar. Wat nu?
  U stuurt de nota in net als voorgaande nota’s,via MijnHypotheekOnline of via een volledig ingevuld en ondertekend declaratieformulier.Het restant bedrag dat in het bouwdepot aanwezig is, wordt uitbetaald. Is het een uitbetaling aan de aannemer? Dan ontvangt u een brief over wat u zelf nog moet betalen aan de aannemer.
 • Ik kan bij een declaratie geen bankrekeningnummer opgeven, waarom niet?
  Bij nieuwbouwdepots kunnen wij geld over maken naar uw bankrekeningnummer of het bankrekeningnummer van de hoofdaannemer. Bij een verbouwdepot maken we alleen over naar uw bankrekeningnummer dat bij ons bekend is. U kunt geen declaratie laten uitbetalen aan een ander bankrekeningnummer.
 • Ik mis een betaling op mijn maandoverzicht bouwdepot. Is er wel betaald?
  Al uw bouwdepotmutaties kunt u inzien via MijnHypotheekOnline. Daarnaast ontvangt u aan het begin van de nieuwe maand een overzicht van alle mutaties op uw bouwdepot over de voorgaande maand. Het kan zijn dat de depotbetaling pas in het volgende overzicht staat. U heeft bijvoorbeeld uw nota ingestuurd op 27 oktober en de betaling is gedaan op 1 november. Het overzicht over oktober geeft deze betaling dus niet weer. In het overzicht over de maand november staat deze betaling wel vermeld. De maandoverzichten worden ongeveer halverwege de maand verzonden.
 • Ik wil een bouwdepotdeclaratie indienen
  U kunt via MijnHypotheekOnline online uw declaraties indienen. Dit doet u snel, veilig en gemakkelijk via MijnHypotheekOnline. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Wist u dat de verwerking van declaraties die ingediend zijn via MijnHypotheekOnline sneller is dan via een papieren declaratieformulier?

  Nadat wij de akte van de notaris hebben ontvangen, sturen wij u een toegangscode voor MijnHypotheekOnline. Bij deze toegangscode zit een uitleg hoe u via MijnHypotheekOnline een eigen account kunt aanmaken. Na het aanmaken van uw account kunt u inloggen op MijnHypotheekOnline en kunt u online uw declaratie indienen.

  Hoe declareert u online uw factuur?
  1. Log in op MijnHypotheekOnline
  2. Kies onder ‘Bouwdepot’ voor ‘declaratie indienen’
  3. Vul de factuurgegevens in
  4. Upload een scan of foto van de factuur die u wilt declareren

  Indien u geen gebruik maakt van de mogelijkheid om via MijnHypotheekOnline te declareren, dan heeft u een declaratieformulier bij uw nota’s nodig. U dient het declaratieformulier altijd te ondertekenen. Geef hierop duidelijk aan naar wie en naar welk rekeningnummer wij het bedrag over kunnen maken. Dit geldt alleen voor termijnnota’s bij nieuwbouw.

  Bij een verbouwdepot maken wij het bedrag van de nota altijd over naar uw eigen bankrekening dat bij ons bekend is. Bij een nieuwbouwdepot kunt u ervoor kiezen om de termijnnota’s over te laten maken naar de hoofdaannemer (genoemd in de aannemingsovereenkomst). Alle andere nota’s worden alleen naar uzelf overgemaakt.

  Indien u gebruik maakt van het declaratieformulier, maak dan kopieën van de rekeningen en stuur deze samen met het declaratieformulier op. U mag de originelen houden voor uw eigen administratie.
 • Kan ik de rentebetaling over het bouwdepot wijzigen?
  Wenst u de rente niet uit het bouwdepot maar zelf te betalen, dan kan dit met een schriftelijk getekend verzoek. Andersom (dus wanneer u nu zelf de rente betaald terwijl u de maandtermijnen uit het bouwdepot wilt betalen) kan er niet gewijzigd worden. Het bouwdepot is dan niet op de te betalen maandtermijnen berekend.
 • Kan ik de rentevergoeding over het bouwdepot op mijn eigen rekening laten storten?
  De rentevergoeding wordt standaard bijgeschreven in het bouwdepot. Wanneer u de rente over het bouwdepot niet in het bouwdepot maar op uw eigen rekening gestort wilt krijgen, moet u hiervoor elke maand een schriftelijk ondertekend verzoek indienen. Afdeling Bouwdepot keert deze rentevergoeding uit mits u de maandtermijn zelf betaalt en het depot, bijvoorbeeld door een achterstand, niet geblokkeerd is.
 • Kan ik mijn bouwdepotsaldo online inzien?
  Indien u een account heeft op MijnHypotheekOnline, dan kunt u alle transacties en uw actuele saldo van het bouwdepot hier terugzien.
 • Kan ik online declareren?
  U kunt via MijnHypotheekOnline online uw declaraties indienen. Wist u dat de verwerking van declaraties die ingediend zijn via MijnHypotheekOnline sneller is dan via een papieren declaratieformulier?

  Nadat wij de akte van de notaris hebben ontvangen, sturen wij u een toegangscode voor MijnHypotheekOnline. Bij deze toegangscode zit een uitleg hoe u via MijnHypotheekOnline een eigen account kunt aanmaken. Na het aanmaken van uw account kunt u inloggen op MijnHypotheekOnline en kunt u snel, veilig én gemakkelijk online uw declaratie indienen.

  Hoe declareert u online uw factuur?
  1. 1. Log in op MijnHypotheekOnline
  2. 2. Kies onder ‘Bouwdepot’ voor ‘declaratie indienen’
  3. 3. Vul de factuurgegevens in
  4. 4. Upload een scan of foto van de factuur die u wilt declareren
 • Krijg ik een overzicht van het bouwdepot?
  Al uw bouwdepotgegevens en transacties kunt u Online inzien. Daarnaast ontvangt u aan het begin van de nieuwe maand een overzicht van alle mutaties op uw bouwdepot over de voorgaande maand.
 • Krijg ik een rentevergoeding over het bouwdepot?
  Omdat het bedrag in het bouwdepot nog niet is uitbetaald, ontvangt u iedere maand rentevergoeding over het bedrag in het bouwdepot. Op de maandoverzichten en op MijnHypotheekOnline wordt weergegeven hoeveel rente er in het depot is gestort.
 • Kunnen voorschotten worden betaald uit een bouwdepot?
  Er kunnen geen voorschotten uitbetaald worden uit uw bouwdepot. Het maakt hierbij niet uit of het een lening met of zonder NHG betreft.
 • Mag er een storting gedaan worden in een bouwdepot?
  Een storting in het bouwdepot staat de geldgever niet toe. De bouwdepotrekening is geen spaarrekening.
 • Moet ik de rentevergoeding van mijn bouwdepot ook opgeven aan de Belastingdienst?
  Voor vragen over belastingen kunt u het beste contact opnemen met de Belastingdienst zelf, via telefoonnummer 0800-0543.
 • Volgens mijn offerte hoef ik tijdens de bouw niets te betalen. Op mijn overzicht bouwdepot staat echter een post verrekening maandtermijn. Hoe kan dit?
  De hypotheekgelden zijn namens uw geldgever ter beschikking gesteld, daarom bent u de maandtermijn verschuldigd. Indien de betaling van de maandtermijn niet plaatsvindt vanaf de eigen rekening, dan wordt deze uit het depot betaald.
 • Waarom heb ik nog geen declaratieformulier ontvangen?
  Stater heeft uw lening dan nog niet in beheer. Het is daardoor nog niet mogelijk om u declaratieformulieren of uw toegangscode, om Online te declareren, toe te sturen. U kunt de notaris vragen om zo spoedig mogelijk de akte met voetverklaring naar ons toe te sturen. Zodra wij de akte ontvangen hebben en akkoord bevinden, kunnen wij de lening in beheer nemen en sturen wij u uw toegangscode en een declaratieformulier toe.

  Bij deze toegangscode zit een uitleg hoe u via MijnHypotheekOnline een eigen account kunt aanmaken. Na het aanmaken van uw account kunt u inloggen op MijnHypotheekOnline en kunt u snel, veilig én gemakkelijk online uw declaraties indienen. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
 • Wat gebeurt er als het bouwdepot niet toereikend is?
  Is de ingediende factuur hoger dan het restant bouwdepot, dan wordt het aanwezige bedrag uitbetaald. Is het een uitbetaling aan de aannemer? Dan ontvangt u een brief over wat u zelf nog moet betalen aan de aannemer.
 • Wat is een bouwdepot?
  Wanneer de bouw of verbouw van een woning is gepland, moet nog een deel van de waarde van het onderpand gerealiseerd worden. Dit gedeelte van de lening wordt nog niet uitbetaald, maar apart gezet als bouwdepot.
 • Wat zijn de voorwaarden voor uitbetalingen uit het bouwdepot?
  Stater behandelt namens uw geldgever het bouwdepot.

  Verbouw: In de offertefase moet bij de offerte een verbouwingsplan worden gevoegd. Aan de hand van de verbouwingsspecificatie worden de uitbetalingen gedaan. Via MijnHypotheekOnline kunt u declaraties indienen met een upload van scan of foto van de nota. Per post kunt u de kopie van de nota (originele nota is niet nodig voor uitbetaling) samen met het volledig ingevulde en ondertekende declaratieformulier versturen. De betalingen vinden alleen plaats op de rekening waarvan wij de maandbedragen afschrijven.

  Nieuwbouw: U kunt uw nota’s via MijnHypotheekOnline indienen of versturen per post met daarbij het volledig ingevulde declaratieformulier voorzien van uw handtekening.

  Let op: op basis van offertes wordt niet uitbetaald. Een offerte wordt alleen gebruikt ter verduidelijking van een nota of opdrachtbevestiging.
 • Welk rentepercentage wordt vergoed over het bouwdepot?
  De renteberekening met betrekking tot de rentevergoeding vindt namens de geldgever plaats op basis van een gewogen gemiddelde van de percentages van de verschillende leningdelen.

  Voorbeeld:
  Leningdeel 1 € 100.000,= X 6% € 6.000,=
  Leningdeel 2 € 50.000,= X 5% € 2.500,=
  -----------
  € 8.500,=

  Gemiddeld rentepercentage 8.500/150.000, = 0,0566 = 5,66 %. Afhankelijk van uw voorwaarden kan er nog een kortingspercentage van toepassing zijn. Dit percentage wordt namens de geldgever vergoed over het bouwdepot en ook weer in het depot gestort (zie mutatieoverzichten).
 • Wordt er een bevestiging van de ontvangen factuur gestuurd?
  Is de uitbetaling aan de aannemer? Dan sturen wij aan de ontvangende partij een bevestiging op de dag van overmaking. Wordt het bedrag aan u uitgekeerd? Dan ziet u dit terug op uw rekeningnummer en in het maandoverzicht. Indien u een account heeft op MijnHypotheekOnline, dan kunt u alle transacties en uw actuele saldo hier terugzien.

MijnHypotheekOnline

 • Hoe activeer ik mijn account?
  Nadat u uw offertenummer of leningnummer en uw toegangscode heeft ingevuld, sturen wij u een e-mail. In deze e-mail staat een link om uw account te activeren. U moet binnen 15 minuten na ontvangst van de e-mail op de link klikken. Wacht u langer dan 15 minuten? Dan vervalt de link en moet u opnieuw een account aanmaken. De toegangscode is wel nog steeds geldig.
 • Ik ben mijn e-mailadres vergeten, wat moet ik doen?
  Op de inlogpagina van MijnHypotheekOnline staat een link 'E-mailadres vergeten' (deze vindt u direct onder de knop 'Stuur SMS-code'). Als u daarop klikt, en vervolgens u uw leningnummer en uw geboortedatum invult, wordt er een SMS gestuurd met uw e-mailadres naar het mobiele telefoonnummer dat bij ons bekend is.
 • Ik ben mijn wachtwoord vergeten, hoe stel ik een nieuw wachtwoord in?
  Op de inlogpagina van MijnHypotheekOnline staat een link 'Wachtwoord vergeten' (deze vindt u direct onder de knop 'Stuur SMS-code'). Als u daarop klikt, en vervolgens u uw e-mailadres invult, kunt kiezen of u uw wachtwoord via SMS of via e-mail wilt ontvangen.
 • Ik heb niet binnen 15 minuten mijn account geactiveerd. Hoe kan ik dit alsnog doen?
  Als u op de link in de e-mail klikt die wij u gestuurd hebben toen u uw account aanmaakte, krijgt u de melding te zien op MijnHypotheekOnline dat de activatielink is verlopen. Hier krijgt u ook de mogelijkheid om via de knop 'Nieuwe bevestigingsmail versturen' een nieuwe link op te vragen. Deze sturen wij wederom per e-mail. U heeft dan weer 15 minuten om op deze link te klikken en daarmee uw account te activeren.
 • Ik krijg geen sms code wat nu?
  Heeft u een nieuw telefoonnummer en is dit nog niet gewijzigd in MijnHypotheekonline? Dan kunt u een email sturen naar info@stater.nl met het verzoek om het account te verwijderen zodat u zich opnieuw kunt aanmelden met uw nieuwe telefoonnummer. Is uw telefoonnummer niet gewijzigd dan kunt u contact met ons opnemen van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 033-450 9118.
 • Ik wil een account aanmaken op MijnHypotheekOnline, maar ik ben de brief met mijn toegangscode kwijt. Hoe vraag ik een nieuwe toegangscode aan?
  Voor een nieuwe toegangscode kunt u met ons contact opnemen. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 033-450 9118.
 • Ik wil graag feedback geven over MijnHypotheekOnline. Op welke manier kan ik dit doen?
  Als u ingelogd bent dan vindt u onderaan het scherm een link 'Feedback'. Hierin kunt u uw op- en aanmerkingen meegeven.
 • Waar kan ik de Algemene Voorwaarden vinden van MijnHypotheekOnline?
  Als u ingelogd bent kunt u onder in het scherm de link naar de Algemene Voorwaarden vinden. Hierin vertellen wij u wat u kunt verwachten van MijnHypotheekOnline en welke wijzigingen u zelf kunt doen.
 • Waar staat het overzicht met mijn fiscale gegevens (jaaropgave of saldo-opgave) op MijnHypotheekOnline?
  De saldo-opgave wordt namens de geldgever één keer per jaar verstrekt. Dit gebeurt meestal eind januari, begin februari. De saldo-opgave kunt u vinden bij “mijn gegevens” en bij “Documenten”.

Mutaties

 • Er is ineens een groot bedrag van mijn rekening afgeschreven, hoe kan dat?
  Er is mogelijk sprake geweest van een aflossing. Op dat moment stopt de automatische inning. Als de aflossing niet doorgaat en de lening weer in beheer is gezet, dan wordt bij de eerstvolgende inning het totale openstaande bedrag geïnd.
 • Hoe kan ik de tenaamstelling wijzigen?
  Dat is mogelijk in de volgende twee situaties: - In geval van overlijden: Graag ontvangen wij een kopie van de overlijdensakte. De tenaamstelling wordt dan aangepast naar de erven van de overledene. Deze tenaamstelling kan onbeperkt blijven staan. De tenaamstelling van de lening kan omgezet worden naar één naam als u als nabestaande zowel enige eigenaar als schuldenaar bent. Hiervoor is een notariële verklaring van erfrecht of akte van verdeling nodig. - In geval van ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid: Het is mogelijk dat gedurende de looptijd van de lening één of meerdere personen worden ontslagen als schuldenaar van de lening. Er dient dan wel beoordeeld te worden of de overblijvende schuldenaar voldoende inkomen heeft om de lening alleen voort te zetten. Om te beoordelen of dit verzoek mogelijk is, ontvangen we namens de geldgever, graag een werkgeversverklaring en/of kopie van de meest recente salarisstrook van de overblijvende schuldenaar. Op een later moment zullen ook nog andere stukken nodig zijn. Hierover wordt de aanvrager schriftelijk geïnformeerd.
 • Hoe pas ik de tenaamstelling aan na het overlijden van een hypotheekgever?
  Om de te naam stelling van de hypotheek aan te passen naar "Erven van" ontvangen wij graag van u een: - kopie van de Overlijdensakte: Dit is in feite een uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit de overlijdensdatum van de overledene blijkt. - verklaring van Erfrecht (kopie): Dit is een akte (verklaring) van de notaris dat hij heeft onderzocht wie de erfgenamen zijn. De erfgenamen zijn echter niet verplicht om deze verklaring aan te leveren. Op het moment van de 1e melding van het overlijden is deze akte vaak nog niet opgemaakt. De tenaamstelling "Erven van" kan in principe onbeperkt gehandhaafd blijven. Mochten de erfgenamen te zijner tijd de lening willen wijzigen, bijvoorbeeld een offerte aanvragen, dan is de verklaring alsnog nodig. Komt de verklaring van erfrecht niet, dan dienen alle erfgenamen mee te tekenen bij bijvoorbeeld een offerte. Dit omdat de geldgever dan moet weten wie er voor de wijziging moet tekenen.
 • Ik heb een machtiging voor een automatische inning gegeven. Deze wordt nu aan het eind van de maand afgeschreven. Kan dat niet op een andere dag?
  Nee, dat is niet mogelijk. De automatische inning vindt altijd plaats op de voorlaatste werkdag van de maand.

Overig

 • De rentevaste periode van mijn leningdeel eindigt over drie maanden. Wanneer kan ik bericht verwachten over de nieuwe rente?
  Afhankelijk van de voorwaarden ontvangt u tussen de één en drie maanden voor de nieuwe renteperiode bericht over de nieuwe rente. De dagrente die op dat moment geldt voor nieuwe soortgelijke leningen is dan voor uw leningdeel van toepassing. Het is mogelijk dat is overeengekomen dat een meedaal- of dalrente van kracht is tijdens de periode tussen aankondiging- en ingangsdatum rentevastheidsperiode.
 • Hoe verlaag ik het rentepercentage voor de hypotheek in verband met het vervallen van topopslagen of rentekortingen?

  Indien u vragen heeft over de mogelijkheden tot het verlagen van het rentepercentage voor uw hypotheek in verband met het vervallen van topopslagen of rentekortingen, dan adviseren wij u in eerst de website van uw geldgever te raadplegen. Hierin kunt u wellicht terugvinden of uw geldgever rentekortingen en/of rentemiddelingen faciliteert.

 • Hoe vindt de inning plaats na het overlijden van een hypotheekgever?
  De inning van de maandelijkse termijn van de rekening van de overledene zal elke maand door ons gedaan worden. Afhankelijk of de bank de rekening van de overledene "vrij" heeft gegeven zal dan ook daadwerkelijk de rente afgeschreven worden. Is dit niet het geval dan zal de bank de inning storneren en zal de betaling door uzelf handmatig verricht moeten worden.
 • Ik ga mijn woning verkopen en een woning huren. Kan ik een verklaring krijgen, dat ik altijd correct heb betaald?
  Ja. Bij een correct betalingsgedrag geven wij namens uw geldgever een verklaring van goed betaalgedrag (ook wel ‘hypotheekverklaring’ genoemd) af. U kunt deze schriftelijk bij ons opvragen.
 • Ik heb een (extra) aflossing gedaan in december, maar deze staat niet op de saldo-opgave vermeld. Hoe komt dit?
  Namens de geldgever maakt Stater de saldo-opgave op. De bedragen die we ontvangen in december nemen we daar voor zover mogelijk in op. Het kan voorkomen dat dit door een te late ontvangst van de extra aflossing net niet meer lukt. In dat geval wordt het bedrag op de saldo-opgave van volgend jaar vermeld. Het is helaas niet mogelijk een gecorrigeerde saldo-opgave te sturen.
 • Ik heb een klacht. Waar kan ik terecht?
  Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan natuurlijk toch zo zijn dat u niet tevreden bent en een klacht wilt melden. Hieronder leest u hoe u dit kunt doen.

  Hoe geeft u uw klacht door?

  Dat is het snelst door uw klacht te mailen naar ckm@stater.nl. Per post kan ook. Stuur uw klacht dan samen met eventuele kopieën van documenten of informatie die uw klacht verduidelijken naar:

  Stater N.V.
  Afdeling Centraal Klachtenmanagement
  Postbus 2686
  3800 GE Amersfoort


  Wat gebeurt er daarna?
  Op werkdagen bevestigen wij de ontvangst van uw klacht binnen 24 uur. Deze bevestiging ontvangt u van onze afdeling Centraal Klachtenmanagement. In de ontvangstbevestiging staat het dossiernummer, de datum waarop u uiterlijk antwoord krijgt en de contactgegevens voor eventuele vragen.

  Bent u niet tevreden met onze reactie op uw klacht?
  Dan kunt u, tot zes weken nadat u het antwoord op uw klacht hebt ontvangen, in beroep gaan. U vraagt ons dan per e-mail of brief uw klacht nogmaals te beoordelen. Vermeld daarbij het dossiernummer van uw klacht en stuur eventuele kopieën van gegevens mee als die uw klacht verduidelijken.

  Wat gebeurt er nadat u in beroep bent gegaan?
  De afdeling Centraal Klachtenmanagement verstuurt op werkdagen binnen 24 uur een ontvangstbevestiging van uw klacht en geeft aan wanneer u een reactie krijgt. Uw klacht en het gegeven antwoord worden opnieuw onderzocht en beoordeeld. Deze beoordeling wordt altijd gedaan door een andere medewerker dan degene die uw klacht in eerste instantie heeft beoordeeld. U ontvangt opnieuw een reactie van ons of wij ons eerdere standpunt herzien.

  Is uw klacht hiermee toch niet opgelost?
  Als u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, dan kunt u binnen drie maanden na onze reactie uw klacht voorleggen bij het financiële klachteninstituut KiFiD via www.kifid.nl
 • Ik heb sinds kort een hypotheek, maar de maandtermijn wordt niet afgeschreven. Hoe kan dat?
  Er kunnen een paar redenen zijn waarom de maandtermijn niet wordt afgeschreven: - De maandtermijn innen we vanuit het bouwdepot en niet vanaf uw eigen rekening. Zie hiervoor het overzicht dat u elke maand ontvangt. (verrekening in verband met maandtermijn). - Het kan ook zijn dat de automatische inning niet is gelukt. In dat geval verzoeken wij u het maandbedrag zelf over te maken. U heeft hierover een brief ontvangen. - Is uw hypotheek aan het eind van de maand gepasseerd, dan verschuift de inning van de betreffende maand door naar de volgende maand.
 • Ik overweeg een extra aflossing op mijn spaarhypotheek te doen. Welk bedrag mag ik zonder een vergoeding te hoeven betalen extra aflossen?
  Stater behandelt namens uw geldgever extra aflossingen op uw hypotheek. Op uw hypotheek kunt u, afhankelijk van de voorwaarden, een bepaald percentage van de oorspronkelijke hoofdsom van het betreffende leningdeel per kalenderjaar zonder vergoeding extra aflossen. Indien de rente van het leningdeel op het moment van aflossing hoger is dan de geldende dagrente voor hetzelfde rentetype, dan bent u een vergoeding verschuldigd over het bedrag dat het percentage te boven gaat.

  Na een extra aflossing zal, afhankelijk van de voorwaarden van uw lening, uw maandbedrag per de eerste van de volgende maand opnieuw worden vastgesteld. Het verzekerd kapitaal van uw spaarpolis passen wij, namens uw geldgever, aan op de eerstvolgende polisverjaardag, evenals de te betalen spaarpremie.

  In de maand van de aflossing betaalt u dus nog het oude termijnbedrag. Wel krijgt u hierover een rentevergoeding, die wordt verrekend met de schuldrest.
 • Ik wil een (financieel) overzicht van mijn lening.
  In uw mijnhypotheekonline omgeving kunt u altijd de actuele status van uw lening inzien. Hier kunt u ook uw gegevens downloaden via een PDF. Als u geen toegang heeft tot mijnhypotheekonline kunt u hiervoor het wijzigingsformulier 'Overzicht Leninggegevens' gebruiken. Het formulier kunt u opvragen door op de knop 'verder' te klikken (volg het stappenformulier via het tabblad contactformulier - consument).
 • Ik wil een adreswijziging doorgeven.
  Hiervoor kunt u uw mijnhypotheekonline omgeving of het wijzigingsformulier Adreswijziging gebruiken. U logt eenvoudig in op uw mijnhypotheekonline omgeving en gaat naar 'mijn gegevens' om de wijziging door te geven. Het formulier kunt u opvragen door op de knop 'verder' te klikken (volg het stappenformulier via het tabblad contactformulier - consument).
 • Ik wil een maximale extra premiestorting op mijn spaarpolis doen. Kan ik mijn huidige spaarpremie blijven betalen, zodat de looptijd van de polis wordt verkort?
  Nee. De verschuldigde spaarpremie passen wij, namens uw geldgever, aan per de eerste van de maand na ontvangst van de extra premiestorting. Het is wel mogelijk om later opnieuw één (of meerdere) extra premiestortingen te doen.
 • Ik wil een melding van overlijden doorgeven.
  Hiervoor kunt u het wijzigingsformulier Melding Overlijden gebruiken. Het formulier vindt u aan de rechterkant op deze pagina.
 • Ik wil graag mijn woning verhuren. Is dit mogelijk?
  Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek (per e-mail, brief) indienen. Dit leggen wij ter beoordeling voor aan uw geldverstrekker. In het verzoek vermeldt u de volgende relevante gegevens voor zover deze al bekend zijn:

  - de verwachte huurprijs
  - huurperiode
  - huurders
  - reden verhuur
  - gaat u de woning als particulier verhuren of via bemiddeling.
 • Ik wil mijn bankrekeningnummer wijzigen.
  In uw mijnhypotheekonline omgeving kunt u altijd de actuele status van uw lening inzien. Via 'mijn gegevens' kunt u aanvraag doen om uw bankrekeningnummer te wijzigen. Als u geen toegang heeft tot mijnhypotheekonline kunt u hiervoor het wijzigingsformulier 'Bankrekening wijzigen' gebruiken. Het formulier kunt u opvragen door op de knop 'verder' te klikken.
 • Int Stater de verschuldigde maandtermijnen vooraf of achteraf?
  Stater int, namens uw geldgever, de verschuldigde maandtermijnen altijd achteraf. Uw betaling heeft dus betrekking op de afgelopen maand.
 • Mijn restschuld is niet verminderd ten opzichte van vorig jaar, terwijl ik toch maandelijks mijn hypotheekrente betaal. Hoe kan dit?
  Uw hypotheek bij de geldgever betreft waarschijnlijk een aflossingsvorm, waarbij u alleen rente betaalt en geen aflossing.
 • Op de saldo-opgave staat vermeld dat ik een achterstand in de betaling heb, maar volgens mij klopt dit niet.
  Op de saldo-opgave, die wij namens uw geldgever verstrekken, wordt de betalingsstatus per 31 december over het voorgaande jaar vermeld. Het kan zijn dat uw betaling van eind december op dat moment nog niet is verwerkt. Het tekort wordt op de saldo-opgave verrekend met de nog openstaande schuld.
 • Stater heeft het maandbedrag niet geïnd, terwijl zij een machtiging van ons heeft. Hoe kan dat?
  Stater int de maandbedragen namens uw geldgever. Waarschijnlijk is het bedrag gestorneerd. Dit houdt in dat de afschrijving, door u of uw bank, geweigerd is. Neemt u contact op met uw bank voor de reden van deze weigering. In dit geval verzoeken wij u het maandbedrag alsnog over te maken.
 • Wanneer vindt de eerst inning plaats?
  Stater behandelt de lening namens uw geldgever. Wordt de lening in behandeling genomen vóór het aanmaken van de automatische inning (meestal rond de 20ste van de maand), dan innen wij nog dezelfde maand. Wordt de lening in behandeling genomen ná het aanmaken van de automatische inning, dan incasseren wij, namens uw geldgever, twee maandbedragen in de maand erop. De inning vindt plaats op de voorlaatste werkdag van de maand.
 • Wanneer worden de fiscale gegevens (saldo-opgave) verstrekt?
  De saldo-opgave wordt namens de geldgever één keer per jaar verstrekt. Dit gebeurt meestal eind januari, begin februari.
 • Wat gebeurt er aan het eind van de rentevastheidsperiode?
  Aan het einde van de rentevastheidsperiode ontvangt u een renteaankondigingsbrief. Hierin wordt u eenzelfde rentevastheidsperiode aangeboden als u al heeft, maar dan tegen de nieuwe geldende rentetarieven. Afhankelijk van de voorwaarden ontvangt u bij deze brief een rentekeuzevolmacht. In een aantal gevallen kunt u de wijziging ook doorgeven in uw mijnhypotheekonline omgeving.

  Als u andere wensen heeft, dan kunt u gebruik maken van deze volmacht. Heeft u geen volmacht ontvangen en wilt u toch uw leningdeel veranderen, dan kunt u contact opnemen met uw intermediair, zodat deze een nieuwe offerte kan uitbrengen.
 • Wat is het verschil tussen de berekende rente en de verschuldigde bedragen?
  De berekende rente is het bedrag dat over het afgelopen jaar aan rente betaald had moeten worden. Verschuldigde bedragen zijn de termijnbedragen die u maandelijks (per kwartaal of halfjaarlijks) verschuldigd bent. Meestal zijn deze twee bedragen gelijk aan elkaar. Dit is afhankelijk van de afloswijze. Bij een annuïteiten of een lineaire hypotheek is het verschuldigde bedrag voor de hypotheek hoger, omdat u naast rente ook elke termijn een deel van uw lening aflost.
 • Wat zijn de voorwaarden voor belastingvrij schenken?
  Diverse geldverstrekkers hebben voorwaarden voor het gebruiken van een belastingvrije schenking voor een extra aflossing. Iedere geldverstrekker hanteert haar eigen regels. Stater handelt conform deze regels uw verzoek tot vergoedingsvrij terugbetalen af.

  Als u extra wilt aflossen zonder vergoeding te hoeven betalen, dan verzoeken wij u om eerst op de website van uw geldverstrekker te kijken wat de voorwaarden zijn. Vervolgens kunt u uw verzoek via uw mijnhypotheekonline omgeving doorgeven of aan Stater opsturen. Op deze manier kan veel onduidelijkheid en vertraging in de afhandeling van het extra aflossen voorkomen worden.
 • Welk bedrag wordt er van mijn rekening geïnd deze maand?
  Het te innen bedrag kunt u altijd terugvinden in uw mijnhypotheekonline omgeving, in de passeerbrief of in het laatste leningsoverzicht dat u, namens uw geldgever, van ons heeft ontvangen.

  Eventuele achterstanden van andere maanden kunnen niet worden meegenomen in de inning. Deze bedragen zult u zelf moeten overmaken. De inning vindt iedere maand plaats op de voorlaatste werkdag van de maand.

Passeren

 • Ik ben op (datum) naar de notaris geweest en nu moet ik een paar dagen rente betalen van voor die datum. Hoe kan dat?
  U betaalt rente vanaf de datum dat de gelden aan de notaris zijn uitbetaald. Het geld moet daar namelijk op de datum van passeren aanwezig zijn.
 • Mijn hypotheekakte is op (datum) gepasseerd. Wanneer wordt voor het eerst het verschuldigde bedrag geïncasseerd?
  Het verschuldigde bedrag innen wij namens de geldgever op de voorlaatste werkdag van de maand. Is de hypotheekakte halverwege de maand gepasseerd, dan wordt de verschuldigde rente voor de eerste maand aan het eind van de volgende maand geïnd, samen met de verschuldigde bedragen van die maand.
 • Wat is de vervaldatum van de offerte en hoe kan ik dat zien?
  Het verschilt per geldgever hoe lang een offerte geldig is, dit staat in de offerte vermeld. Voor sommige hypotheken kan er een verlenging worden aangevraagd, maar dit geldt lang niet voor alle hypotheken. Hiervoor verwijzen wij u naar de intermediair. In de voorlopige stukken staat een uiterste passeerdatum vermeld.

Formulieren

Gegevens wijzigen? Vind hier uw formulier.

Staat uw vraag er niet bij?

Staat uw vraag of formulier er niet bij? Stuur dan een mail naar info@stater.nl of bel het contact center op 033 450 9300. Meer weten over de producten van Venn? Kijk dan op www.vennhypotheken.nl   Indien u vragen heeft over de mogelijkheden tot het verlagen van het rentepercentage voor uw hypotheek in verband met het vervallen van topopslagen of rentekortingen, dan adviseren wij u in eerst de website van uw geldgever te raadplegen. Hierin kunt u wellicht terugvinden of uw geldgever rentekortingen en/of rentemiddelingen faciliteert.