Beloningsbeleid 2022

Stater NV (medewerkers van Stater Nederland BV en Hypocasso BV (handelsnaam sinds 1 juli 2022: Mender) zijn in dienst van Stater NV en gedetacheerd over de werkmaatschappijen) heeft een beloningsbeleid dat verantwoord en effectief risicomanagement bevordert en de bedrijfsstrategieën, doelstellingen, kernwaarden en langetermijnbelangen van Stater ondersteunt. Variabele beloning wordt niet toegekend of gegarandeerd aan medewerkers, met uitzondering van de leden van de directie (variabel inkomen is niet hoger dan 20% van het jaarinkomen). Op de beloning van de directieleden wordt toezicht gehouden door de Raad van Commissarissen. Geen van de directieleden, noch enig ander personeelslid, heeft een bezoldiging van EUR 1 miljoen of meer. De beloningen van Stater vallen binnen de wettelijke kaders van de Wet beloningsbeleid financiële instellingen (Wft). De borging wordt gedaan aan diverse audits en controles.

De arbeidsvoorwaarden van Stater zijn vastgelegd in de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO). Deze CAO geldt voor alle medewerkers in Nederland, met uitzondering van de directieleden, in wier arbeidsovereenkomsten diverse regelingen zijn opgenomen die voorrang hebben boven de CAO. In de opgestelde CAO worden de secundaire arbeidsvoorwaarden van Staters medewerkers verder beschreven. Zo zijn er voor bepaalde functies rechten op een leaseauto, kunnen medewerkers opleidingen volgen en is er het pensioen bij ABP. Daarnaast hebben de medewerkers een Persoonlijk Duurzaam Inzetbaarheidsbudget waarmee diverse componenten aangeschaft kunnen worden. Alle interne medewerkers worden eens per jaar beoordeeld, volgens CAO hangen hier salarisverhogingen aan. Medewerkers hebben diverse gesprekken tot de bij hun eindejaar gesprek tot een eindbeoordeling komen. De CAO wordt ook gehanteerd voor onze uitzendkrachten. Daarnaast huurt Stater externe medewerkers in via diverse kanalen. Hiervoor heeft Stater in overleg met leveranciers en Inkoop ratecards voor verschillende functies vastgelegd. Externe medewerkers ontvangen geen variabele beloning.

Jaarlijks wordt de CAO herzien op diverse punten. De afronding van de CAO 2022 is gereed.

Stater heeft de afgelopen jaren altijd een goede relatie gehad met de Ondernemingsraad en de vakbonden. Op deze manier kunnen we elkaar versterken en gezamenlijk grotere doelen bereiken. Zo zijn er diverse overleggen met OR waar directie en HR aan deelnemen over verschillende onderwerpen.

In Stater Belgium NV / SA

wordt de regelgeving omtrent de Wft gevolgd. Jaarlijks worden de salarissen geïndexeerd op 1 januari. Dit gaat aan de hand van de cijfers van het planbureau en via een vaste formule. Daarnaast wordt een 13e maandsalaris uitbetaald. Verder is het mogelijk om tijdens de jaarlijkse prestatiebeoordeling aan meerdere medewerkers een bonus toe te kennen.

Stater GmbH

Stater GmbH heeft haar eigen beloningsbeleid. Ook hier wordt de wet en regelgeving omtrent de Wtf gevolgd en worden er geen beloningen boven de 20% van het jaarlijks loon uitgekeerd.