Duurzaamheid als kernwaarde

Hoe Stater waarde creëert voor de wereld om ons heen

Stater creëert duurzame waarde voor klanten, werknemers en de samenleving. Het beleid op duurzaamheid, gebaseerd op de ESG-principes, zorgt voor een balans tussen toegevoegde waarde voor mens en milieu enerzijds en (de continuïteit) van de organisatie anderzijds. Het duurzame karakter van de organisatie krijgt vorm door verder invulling te geven aan dit duurzaamheidsbeleid.

Vergroenen met Stater

Alle woningen in Nederland moeten in 2050 emissievrij zijn. Emissievrij in gebruik maar ook in onderhoud, renovatie, bouw en verbouw. Dat geldt dus ook voor de ruim 1,3 miljoen koopwoningen die Stater via de geldverstrekkers in portefeuille heeft. Dat betekent een enorme klus voor deze huiseigenaren.

Stater helpt deze eigenaren. Samen met geldverstrekkers. Stater biedt passende oplossingen op het gebied van duurzaam wonen. Wij werken aan duurzame producten en diensten die huiseigenaren stimuleren de stap naar vergroening te maken. Dat is goed voor het klimaat en goed voor de huiseigenaar, omdat een duurzame woning een hoge energierekening voorkomt.

Daarnaast wil Stater geldverstrekkers ondersteunen hun hypotheekportefeuille te verduurzamen. Dat doen we met het geven van heldere informatie, aanbieden van betrouwbare diensten en in co-creatie ontwikkelen van betaalbare producten. In samenwerking met diverse partners (klanten, leveranciers, netwerkcoalities) blijven we zoeken naar innovatieve oplossingen.

None

Ontwikkelingen

Ambitie overheid

Het verduurzamen van woningen is een fundamenteel onderdeel van de klimaatambities van de overheid. Dat is in lijn met Europese wetgeving. Per 2050 zullen alle woningen van het aardgas zijn afgekoppeld en in realisatie en beheer CO2 neutraal zijn. Het vraagt om een grote transitie waarbij vele stakeholders betrokken zijn. Door het ontwikkelen van nieuwe financieringsmogelijkheden moet het mogelijk worden om de woning betaalbaar te verduurzamen.

Onze ambitie

Woningmarkt

Samenwerken met geldverstrekkers voor verduurzaming

Geldverstrekkers hebben een essentiële rol in deze ontwikkeling en Stater is hierin een belangrijke partner. Stater ondersteunt waar mogelijk alle relevante verduurzaming-initiatieven, die geldverstrekkers introduceren om de woningmarkt CO2 neutraal te maken. Stater vindt dat voor alle huiseigenaren een duurzame woning ook betaalbaar moet zijn en blijven.

None

Environmental, Social & Governance (ESG)

Duurzaamheid is een breed begrip. Het gaat verder dan maatregelen die alleen het klimaat betreffen. Stater gebruikt de internationaal geaccepteerde ESG-principes als basis voor het duurzaamheidsbeleid. Deze ESG-principes maken het mogelijk de klimaat- en milieuaspecten, sociale aspecten en aspecten van management en besturing te meten en te vergelijken.

Evironmental

Environmental betreft de kwaliteit en het functioneren van de natuurlijke omgeving en systemen, zoals klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, verstoring van ecosystemen, vervuiling (lucht, water, bodem) en uitputting van grondstoffen.

Social

Social betreft de rechten, het welzijn en de belangen van mensen (ook in de werksituatie) en gemeenschappen, bijvoorbeeld armoede, gezondheidszorg, mensenrechten schendingen, discriminatie, gender-ongelijkheid, diversiteit, kinderarbeid en het gebruik van controversiële wapens.

Governance

Governance betreft de kwaliteit van besturing en verantwoording (bijv. transparantie, corporate governance verantwoordelijkheid, bonussen, prikkels middels winstdeling en aandelen (inkopen), omkoping en corruptie en ethische schendingen).