Toelichting Saldo-opgave
met spaar

1. Dit is de toelichting op uw saldo-opgave over 2019. Het nummer vóór elk onderdeel verwijst naar hetzelfde nummer in het voorbeeld van de saldo-opgave hiernaast.

2. Her staan de leningdeelnummers waaruit uw hypotheek is opgebouwd.

3. Deze kolom vermeldt de aflossingswijze per leningdeel.

4. De kolom ‘Ingangsdatum’ vermeldt de ingangsdatum van het betreffende product.

5. De kolom ‘Einddatum’ vermeldt de contractuele einddatum van het betreffende product.

6. De kolom ‘Verschuldigde rente’ vermeldt de rente die daadwerkelijk door u verschuldigd was.

7. Gespecificeerd per leningdeel vermeldt deze kolom de restantschuld van uw lening per 1 januari 2019.

8. Gespecificeerd per leningdeel vermeldt deze kolom de restantschuld van uw lening per 31 december 2019.

9. Bij ‘Hypotheekvorm’ staat de commerciële productnaam per leningdeel vermeld.

10. In de rubriek ‘Uw financieringskosten’ vermelden wij de kostensoorten die u mogelijk ook nodig heeft bij het invullen van uw belastingaangifte over 2019.

Let op: heeft u in 2019 uw hypotheek afgesloten of verhoogd? Dan mag u de afsluitkosten onder bepaalde voorwaarden (fiscaal) aftrekken. De afsluitkosten staan vermeld op de offerte. De hypotheekakte- en taxatiekosten zijn eveneens aftrekbaar. U vindt deze bedragen op de nota’s van uw notaris en taxateur.

11. Als een bouwdepot aanwezig is bij uw lening staan hier de gegevens over bouwdepot(s) vermeld.

12. Dit zijn uw spaarverzekering(en) of uw bankspaarrekening(en). Indien van toepassing zijn ook per leningdeel de bijbehorende depots vermeld.

Overige aandachtspunten

– Let op of u een risico op een mogelijke restschuld heeft.Een restschuld ontstaat als u uw lening aan het einde van de looptijd niet kunt terugbetalen. Maar ook als uw woning bij verkoop niet genoeg opbrengt ofwel ‘onder water staat’.

U loopt bijvoorbeeld risico op een restschuld als u een aflossingsvrije hypotheek heeft. U moet een aflossingsvrije hypotheek aan het einde van de looptijd in een keer terugbetalen.

Als u spaart of belegt via een spaarverzekering, een beleggings-verzekering of een beleggingsrekening om uw lening terug te betalen kunt u ook een restschuld overhouden.
Dit kan als het bedrag dat u spaart of belegt niet voldoende is om uw lening terug te betalen. Controleer dit daarom goed. Met uw polisblad of de jaarlijkse informatie kunt u dit nakijken.

– Indien u in 2019 een nieuwe lening of leningdeel heeft afgesloten, dient u bij het invullen van uw belastingaangifte over 2019 de schuld per afsluitdatum op te geven van deze nieuwe lening(delen). U kunt het beginsaldo van deze leningdelen terugvinden op het ‘Overzicht Betaalafspraken’ dat u na afsluiten van uw nieuwe lening of leningdeel van ons heeft ontvangen.

– In de saldo-opgave is geen rekening gehouden met een eventuele betalingsachterstand.